x zamknij

MENU PROJEKTY PO-GODZINACH

budynek dydaktyczno-szkoleniowy
nazwa: konkurs architektoniczny
inwestor: UM Tomaszów Mazowiecki, SARP Łódź
osiągnięcia: II miejsce
projekt: 2008
autorzy: Maja Więcławska, Łukasz Skirzyński, Jędrzej Lewandowski,
  Jakub Malanowski, Piotr Piasecki

 

Konkurs na opracowanie koncepcji budowy w ramach zadania pn. Nowoczesna szkoła zawodowa: budowa budynku dydaktyczno szkoleniowego przy ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opracowanie dotyczy terenu na działce nr 279.
Jako priorytetowe założenie w kompozycji przestrzennej przyjęto integrację projektowanej kubatury z istniejącymi obiektami. Budynek dydaktyczno-szkoleniowy zaprojektowano w środkowej części działki, pomiędzy budynkiem socjalnym, a budynkiem sali gimnastycznej.

 

Składa się on z dwóch połączonych części. Pierwsza, jednokondygnacyjna przylega do budynku socjalnego. Druga - czterokondygnacyjna łączy się przeszklonym pomostem z halą sportową. Łącznik ten znajduje się na pierwszym piętrze, na wysokości 4,2 m. od poziomu gruntu. Takie rozwiązanie umożliwia przejazd z południowo-zachodniej części działki na północno-wschodnią. Przejazd spełnia warunki drogi pożarowej.

 

Dłuższy bok budynku jest równoległy do ul. Św. Antoniego i do północno - zachodniej granicy działki. Oddalony jest od granicy o 9 m. Od południowego - zachodu, wzdłuż budynku biegnie droga pożarowa. Pomiędzy halą sportową, a szczytem nowoprojektowanego budynku tworzy się niewielki plac, który spełnia funkcje przejazdu pożarowego. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest ekspozycja wartościowej architektonicznie południowo-wschodniej elewacji hali sportowej.
Pozostawia się istniejący wjazd na teren posesji od strony ul. św. Antoniego, przy jednoczesnym założeniu, że po zrealizowaniu planowanej drogi komunikacja będzie możliwa od strony północno-wschodniej. Wschodnia część działki przewidziana jest jako teren zielony, z funkcją wymienioną w regulaminie konkursu. W północnej części posesji zaprojektowano 24 miejsca parkingowe w tym 2 dla niepełnosprawnych.

 

UKŁAD FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNY

Projektowany obiekt zgodnie z założeniami konkursu spełnia rolę budynku dydaktyczno - szkoleniowego. Podstawowym warunkiem było stworzenie prawidłowego i czytelnego układu pomieszczeń przy jednoczesnym zachowaniu jak najmniejszej powierzchni zabudowy.
Obiekt składa się z dwóch brył:

 

Część niska bezpośrednio przylega do północnej ściany budynku socjalnego. Jest to jednokondygnacyjna kubatura, w której mieszczą się wejście główne, hol wejściowy oraz warsztaty. Przeszklony hol stanowi łącznik między budynkiem szkoły, a budynkiem socjalnym oraz umożliwia przejście od strony dziedzińca szkolnego do południowo-wschodniej części działki. Oddzielenie warsztatów od szkoły ma na celu odizolowanie uciążliwej akustycznie przestrzeni oraz zapewnienie komfortu pracy osobom przebywającym w salach lekcyjnych. Takie rozwiązanie ułatwia ewentualną późniejszą rozbudowę warsztatów oraz upraszcza instalację wentylacji mechanicznej dla warsztatów.

 

W części wysokiej znajdują się pozostałe pomieszczenia przewidziane w programie. Na parterze, w bezpośrednim sąsiedztwie holu wejściowego, przewidziano szatnie oraz klatkę schodową prowadzącą na dwa pietra budynku. Na zamknięciu korytarza projektuje się część gastronomiczną. Przeszklona sala konsumpcyjna otwiera się widokowo na placyk oraz na tereny zielone północnej części działki.
Pierwsze i drugie piętro stanowią sale lekcyjne zaprojektowane osiowo wzdłuż szerokiego korytarza. Korytarze na wszystkich kondygnacjach doświetlone są od strony ścian szczytowych.
Na pierwszym piętrze przewiduje się połączenie szkoły z istniejącą salą sportowa przy pomocy obudowanej kładki biegnącej 4,2 m nad przejazdem pożarowym. Łącznik umożliwia bezpośrednią komunikację między drugą kondygnacją naziemną projektowanego budynku dydaktyczno-szkoleniowego, a drugą kondygnacją istniejącej sali gimnastycznej.

 

Projekt zakłada zastosowanie dwóch klatek schodowych z czego jedna pełni funkcję klatki ewakuacyjnej. Przy niej usytuowana jest winda dla niepełnosprawnych. Salę wielofunkcyjną projektuje się na czwartej kondygnacji. Dostępna jest ona z zamkniętej klatki schodowej, dzięki czemu istnieje możliwość jej niezależnego funkcjonowania jako powierzchni konferencyjnej. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Na parterze usytuowano toaletę o odpowiednich gabarytach i wyposażeniu. Przy środkowej klatce schodowej zaprojektowano windę umożliwiającą niepełnosprawnym dojazd na każdą kondygnację. W zawieszonym łączniku przewiduje się zainstalowanie platformy dla niepełnosprawnych. Rozwiązanie takie umożliwi niepełnosprawnym wejście na drugą kondygnację istniejącej sali gimnastycznej, na której zlokalizowane są widownia oraz pomieszczenia kierownicze Zespołu Szkół. Na chwilę obecną druga kondygnacja sali gimnastycznej jak i biura administracji szkoły są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.